Dnes je štvrtok, 18. júl 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana

Materská škola

Aktuality  |  Informácie  |  Tlačivá  |  2. trieda  |  1. trieda  |  Kontakt

História materskej školy

 • MŠ Černová bola zriadená 11.9.1945 s platnosťou od 1.9.1945 ako štátna detská opatrovňa, ktorá sídlila v budove černovskej školy.
 • V novembri 1952 bola zriadená Materská škola v Černovej, jej sídlo sa nezmenilo.
 • 2.9.1971 bola Materská škola presťahovaná do novej triedy v budove Kultúrneho domu Černová (Osvetová beseda). Riaditeľkou materskej školy bola Valéria Ulenfeldová.
 • Od 1. septembra 1980 vykonávala funkciu riaditeľky MŠ Gizela Šmidová.
 • V roku 1992 sa MŠ za vedenia Daniely Šunderlíkovej presťahovala do renovovanej budovy, z pôvodných dvoch rodinných domov na ulici Pri Váhu, kde sídli dodnes.
 • Od roku 1997 vykonáva funkciu riaditeľky MŠ Erika Krajčiová.

Súčasnosť:
O NÁS:

 • dvojtriedna MŠ, poskytujúca celodennú i poldennú výchovu a vzdelávanie spravidla pre deti od 3 do 6 rokov
 • škola rodinného typu v podnetnom prírodnom i komunitnom prostredí mestskej časti s blízkosťou Čutkovskej doliny, ponukou množstva aktivít pre deti i členov rodiny, intenzívnou spoluprácou so ZŠ a mnohými subjektami v rámci medzisektorovej spolupráce

Príjemné prostredie radí MŠ medzi školy, v ktorých sa cítite ako doma. Menší počet detí v triedach umožňuje individuálny prístup, rozvíjanie samostatných, empatických, zdravých a sebavedomých osobností. Opierame sa o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu. Variabilnosťou našich vzdelávacích postupov rozvíjame u detí kognitívne, sociálne a emocionálne procesy, deti nadobúdajú vedomosti a zručnosti predškoláka, tvoriace základ pre nasledujúci vzdelávací proces v ZŠ. V MŠ uskutočňuje vzdelávanie v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu DOMČEK POZNANIA A ŠŤASTIA.

O ČO SA OPIERAME:

 • o rodinu a spoluprácu s ňou, jej participáciu na dianí i aktivitách MŠ, s cieľom spoločne a s láskou pre dieťa, jeho rozvoj a spokojnosť
 • o tvorivý a zodpovedný tím zamestnancov, priaznivú klímu
 • o kvalitnú výchovu a vzdelávanie cez zážitkové učenie, bádateľské aktivity, podporu vlastnej aktivity dieťaťa, rozvíjanie digitálnych technológií
 • o organizovanie vzdelávacej činnosti i v exteriéri a v prírode, nakoľko podmienky umiesnenia MŠ sú na to priaznivé
 • o výtvarné aktivity, s cieľom získať výpoveď o osobnosti dieťaťa, rozvíjať jeho talent a estetické cítenie. (MŠ ako jediná v okrese realizovala medzinárodný výtvarný projekt EUROROZPRÁVKY s výstavou prác v BRUSELI)
 • o tvorivé dramatické aktivity, realizáciou ktorých je MŠ známa i v rámci okresu, s cieľom prípravy detí na tradičnú ochotnícku činnosť v Černovej
 • o krúžkovú činnosť - výučbu anglického jazyka, priamo nadväzujúcu na výučbu AJ v ZŠ (výučbu realizuje kmeňový pedagóg ZŠ)
 • o ochranárske aktivity, zamerané na budovanie vzťahu k prírode, planéte, ochrane vodných zdrojov i na separáciu odpadových surovín
 • o podporu ochrany vlastného zdravia, rozvíjanie pohybových aktivít, so zameraním na turistiku, vzhľadom na blízkosť Čutkovskej doliny, podnetnosť a krásu prírodného prostredia okolia MŠ
 • o kultúru, históriu, o tradície a regionálne zvyky a ich zachovanie v duchu:
  ZACHOVAJME S LÁSKOU TO, Z ČOHO SME VZIŠLI, Z ČOHO ČERPÁME, NA ČO MÁME NADVIAZAŤ A ČO MÁME ZACHOVAŤ.
 • o vlastné projekty MŠ
  1. POD ZELENÝM STROMOM
  2. DOBRÉ SRDIEČKO
  3. SVET FANTÁZIE DIEŤATA
  4. MODERNE A TVORIVO
  5. DIGIGRAMOTŇÁČIK
  6. ŠKÔLKA BEZ SLZIČIEK
  7. DOPRAVÁČIK

ČO PONÚKAME:

 • výchovu a vzdelávanie pre deti v súlade s tvorivo- humanistickými princípmi, zameranú na osobnosť každého dieťaťa
 • kvalitnú prípravu na vstup do ZŠ a život v spoločnosti s dôsledným stimulačným programom
 • pohodu a radostnú atmosféru v komunite detí pod vedením kvalifikovaných a tvorivých pedagógov
 • pozitívnu výchovu, založenú na láske, úcte a vzájomnej dôvere k sebe i iným, rešpektujúc pravidlá
 • podporu každého dieťaťa bez rozdielu, so snahou, nech zostanú osobitými a rôznorodými
 • činnosť detí, spojenú so zásadami:
  • KAMARÁTMI SA STAŇME
  • S KAMARÁTMI SPOLUPRACUJME
  • KAMARÁTOM POMÁHAJME
  • KAMARÁTOM ODPÚŠŤAJME
  • KAMARÁTMI NAVŽDY ZOSTAŇME

POPLATKY:

 • zákonný zástupca dieťaťa prispieva na výchovu a vzdelávanie v zmysle VZN zriaďovateľa č. 11/2023 sumou: 30 € mesačne za dieťa od 2 - 5 rokov veku
 • deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie poplatok neplatia

STRAVNÉ:

 • 2,10 € celodenná strava (Desiata 0,50 €; Obed 1,20 €; Olovrant 0,40 €) + réžia 9 €
 • Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie majú po podaní žiadosti nárok na dotáciu stravy v sume 1,40 eur s doplatkom 9 eurá za réžiu.

Strava je dovážaná zo školskej jedálne ZŠ A. Hlinku Černová v certifikovaných termonádobách, desiata a olovrant sa pripravuje v MŠ.

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144