Dnes je štvrtok, 18. júl 2024
Meniny má Kamila, zajtra Dušana

Občiansky výbor na obdobie 2022 – 2026

V zmysle § 23 Zákona SNR č. 369/1990 ZZ a v súlade z uznesením č. 183/2022022 Mestského zastupiteľstva v Ružomberku prijatého dňa 28. 11. 2022, v ktorom poslancov zvolených v mestských častiach žiada zriadiť v nich výbory, bol v piatok 13. januára 2023 zriadený občiansky výbor Mestskej časti Černová (ďalej len „výbor“) a to v takomto zložení:

Tomáš Bačkor, PaedDr. Richard Buroš, Patrik Habo, Ing. Milan Hatala, doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD., Mgr. Ľubica Prančíková, Mgr. Dušan Schnierer, Tibor Záhorec, Ing. Mária Záhorcová.

Právny rámec

Je vymedzený §23 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 1. Mesto môže zriaďovať v mestských častiach s vlastným spravidla katastrálnym územím výbory. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom.
 2. Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta.
 3. Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského zastupiteľstva, štruktúru výboru a ďalšie potrebné veci upraví štatút mesta.

Štatút mesta- piata časť článok 10.

 1. Mesto zriaďuje výbory v mestských častiach Biely Potok, Černová, Hrboltová, Vlkolínec a Rybárpole. Členmi výborov sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom.
 2. Výbory v mestských častiach reprezentujú obyvateľov mestskej časti a podieľajú sa na samospráve mesta. Nemajú právnu subjektivitu.
 3. Členstvo vo výbore zaniká u poslancov zánikom mandátu poslanca, u ostatných skončením funkčného obdobia mestského zastupiteľstva, vzdaním sa členstva, úmrtím člena, odhlásením sa z trvalého pobytu v mestskej časti. Funkcia člena výboru mestskej časti je čestná.
 4. Predseda výboru zastupuje výbor vo vzťahu k tretím osobám ,zvoláva riadi jeho schôdze. Je prizvaný na rokovanie mestskej rady ak sa prerokúvajú návrhy alebo podnety vypracované výborom mestskej časti.
 5. Na rokovaniach výboru sa môže zúčastniť primátor, jeho zástupca, alebo primátorom poverený zástupca mestského úradu. Predseda výboru informuje mestský úrad o termínoch zasadnutí výboru.
 6. Výbory sa schádzajú podľa potreby.
 7. Výborom poskytne mesto finančnú sumu, ktorej výšku schvaľuje každoročne mestské zastupiteľstvo v rozpočte. Poskytnuté prostriedky slúžia na úhradu drobných výdavkov spojených s činnosťou výboru a záujmových združení občanov pôsobiacich v mestskej časti s povinnosťou ich vyúčtovať neodkladne po vyčerpaní, najneskôr do konca kalendárneho roka.
 8. Výbory v mestských častiach najmä:
  1. vypracúvajú stanoviská k návrhom zámerov týkajúcich sa mestskej časti z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti
  2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mestskej časti pre mestské zastupiteľstvo, mestskú radu primátora
  3. podieľajú sa na výkone kontroly, plnení úloh vyplývajúcich pre nich z uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady týkajúceho sa mestskej časti a na vybavovaní pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov mestskej časti
  4. spolupracujú s politickými stranami a záujmovými združeniami občanov na území mestskej časti
  5. organizujú účasť občanov na akciách smerujúcich k realizácii úloh vyplývajúcich z volebného programu mesta, ako aj na ďalších akciách smerujúcich k zveľadeniu a zlepšeniu životného prostredia
  6. dohliadajú na hospodárne využívanie majetku mesta, nachádzajúcom sa na území mestskej časti
  7. spolupracujú s mestským úradom pri vybavovaní záležitostí týkajúcich sa obyvateľov mestskej časti
  8. spolupracujú v mestských častiach pri organizovaní občianskych obradov, návštev jubilantov, starostlivosti o starých, bezvládnych a osamelých občanov

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144