Dnes je sobota, 24. február 2024
Meniny má Matej, zajtra Frederik/Frederika

Zápis zo stretnutia na Slovenskom pozemkovom fonde

Včera dňa 30.11.2021 o 11­.30 hod. som spolu s prednostom Okresného úradu Ružomberok JUDr. Emilom Marettom, PhD. absolvoval vopred dohodnuté oficiálne rokovanie na SPF v Bratislave s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu (ďalej len SPF) Mgr. Jánom Maroszom za účasti riaditeľky odboru usporiadania vlastníctva SPF JUDr. Mgr. Jany Klein Grnáčovej, ktorého predmetom bola naša žiadosť o zabezpečenie pozemkov (cca 2,2 ha) od SPF pre budúce mestské komunikácie (len verejné zariadenia) pre obvod JPÚ IBV Ružomberok – Černová Hríby.

Na začiatku rokovania nás všetkých pani riaditeľka odboru usporiadania vlastníctva JUDr. Mgr. Jana Klein Grnáčová informovala o uvedenom piatkovom rokovaní viceprimátora mesta Ružomberok Ing. Jána Bednárika na SPF ohľadom požiadavky na zabezpečenie pozemkov pod cesty pre IBV Černová – Hríby, pričom nám oznámila výsledok rokovania Ing. Bednárika so SPF, ktorého obsahom bola dohoda, že neznámi vlastníci, ktorých zastupuje SPF sa na komunikácie (verejné zariadenia), budú podieľať len rovnakým spôsobom a percentom ako všetci známi účastníci konania. Keďže sa tak s pánom Ing. Bednárikom dohodli, vec považovala za uzavretú. V praxi to znamená že všetci účastníci konania (známi aj neznámi vlastníci ) by aj vlastnili budúce cesty v podielovom spoluvlastníctve, tak ako je už dnes predschválené pre spoločné zariadenia (chodníky, parky pozemky pod objekty občianskej vybavenosti…). Tento stav by spôsobil , že všetci známi vlastníci by sa museli majetkovo podieľať nielen na spoločných zariadeniach (chodníky, parky…) cca 11 %, ale aj na verejných zariadeniach (komunikácie), ktoré majú byť vo vlastníctve mesta v rozsahu ďalších cca 10 %. Navrhovaný variant je ale pre známych vlastníkov (cca 50 %) neakceptovateľný a túto vôľu prezentovali ako na poslednom rokovaní predstavenstva JPÚ Černová Hríby (6.9.2021), tak aj hlasovaním na verejnom neformálnom hovore známych vlastníkov v KD Černovej dňa 10.9.2021.

Tento postoj známych vlastníkov sme na SPF aj predstavili a rokovanie v tejto veci sme teda nanovo otvorili. V rámci spoločnej širšej konštruktívnej debaty sme detailnejšie predstavili problematiku, poukázali na všetky zákonné možnosti, taktiež sme vysvetlili a doplnili niektoré chybné vstupné informácie, ktoré dostalo vedenie SPF. Výsledkom rokovania je dohoda na zákonnom postupe, ktorý v zmysle aktuálne platných zákonných procesov umožní v rámci JPÚ získať pre mesto Ružomberok (budúci vlastník komunikácii) pozemky od nezistených vlastníkov v správe SPF v potrebnej chýbajúcej výmere (cca 2,2 ha ). V rokovaní po detailnom preskúmaní situácie a ďalších možností nám vedenie SPF potvrdilo možnosť využitia zákonného procesu nástrojom inštitútu „vyrovnania v peniazoch“ pre nezistených vlastníkov (v zmysle §11 ods. 8 zákona č. 330/1991 zb.) v obvode JPÚ do výmery 400 m2 za schválenú cenu v sume 21€/m2, čo by v praxi znamenalo, že SPF v procese JPÚ akoby „predá“ mestu chýbajúce pozemky na cesty vo výmere cca 2,2 ha a tak sa mesto Ružomberok stane výlučným vlastníkom budúcich ciest. Samozrejme tento proces podlieha súhlasu SPF. Teší nás a sme vďační, že pán generálny riaditeľ Mgr. Ján Marosz predbežne vyjadril podporu takémuto riešeniu.

Procesne sme sa dohodli na tom, že Pozemkové združenie JPÚ Ružomberok – Černová Hríby v koordinácii s Okresným úradom Ružomberok – pozemkovým a lesným odborom – Ing. Máriou Ondríkovou (zodpovedná projektová manažérka za JPÚ Hríby) a v koordinácii so zmluvným zhotoviteľom projektu p. Kupčulákom pripraví a zašle na SPF opätovnú žiadosť o „vyrovnanie v peniazoch“ na požadovanú chýbajúcu výmeru na verejné zariadenia, spolu so zoznamom nezistených vlastníkov uvedených vzostupne od najmenšej výmery.

Krátko po rokovaní som o 12.56 hod. telefonicky informoval Ing. Máriu Ondríkovú o výsledku rokovania a požiadal ju o koordináciu s prípravou žiadosti, taktiež som o 13.10 hod. telefonicky informoval aj pána Kupčuláka a požiadal ho o aktualizáciu zoznamu nezistených vlastníkov uvedených vzostupne od najmenšej výmery po maximálnu výmeru 400 m2, ktorá v rozsahu potrebnom na doplnenie chýbajúcej výmery na budúce mestské komunikácie (cca 2,2 ha) bude tvoriť prílohu predmetnej žiadosti.

Potrebnú žiadosť aj s prílohami zašleme bezodkladne na príslušný odbor SPF.

V prílohe prikladám našu pôvodnú žiadosť z 1/2021 a odpoveď SPF, zoznam nezistených vlastníkov s najmenšou výmerou v rozsahu cca 2,2 ha a prehľadnú prezentáciu 6 ročného procesu prípravy JPÚ pre IBV Ružomberok – Černová Hríby.

Ako zástupca predstavenstva pozemkového združenia JPÚ Ružomberok – Černová Hríby sa chcem veľmi pekne poďakovať pánovi generálnemu riaditeľovi SPF Mgr. Jánovi Maroszovi, riaditeľke odboru usporiadania vlastníctva SPF JUDr. Mgr. Jane Klein Grnáčovej a prednostovi OÚ Ružomberok JUDr. Emilovi Marettovi, PhD., ktorí po podrobnom vyhodnotení aktuálneho stavu zaujali kladný postoj k riešeniu zákonného prevodu potrebnej výmery na verejné komunikácie od SPF (nezistených vlastníkov) v prospech mesta Ružomberok, čo umožní, nielen scelenie a vysporiadanie vlastníckych práv drobných podielových spoluvlastníkov, ale tak veľmi potrebné ukončenie JPÚ Hríby a želaný rozvoj mesta Ružomberok vrátane jeho mestských častí.

S úctou
Patrik Habo
predseda predstavenstva pozemkového združenia JPU Ružomberok – Černová Hríby

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144