Dnes je utorok, 25. jún 2024
Meniny má Tadeáš, zajtra Adriána

Výzva občanom

MESTO RUŽOMBEROK
Mestský úrad – oddelenie údržby a správy majetku/budov

Vec: Výzva všetkým fyzickým a právnickým osobám na odstránenie protiprávneho stavu týkajúceho sa vypúšťania dažďových a splaškových vôd, napojenia sa na verejnú kanalizáciu a uzatvorenia zmlúv o vypúšťaní odpadových vôd.

Týmto vyzývame všetky fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom resp. sídlom v meste Ružomberok alebo v mestských častiach Hrboltová, Biely Potok, Černová a Vlkolínec, aby si splnili povinnosť v zmysle § 2 ods. 2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, a teda pripojili svoju stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu pri splnení technických podmienok týkajúcich sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a aby uzatvorili zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, a ak vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady“.

1. Vypúšťanie dažďových vôd do splaškovej kanalizácie

Producenti (fyzické osoby a právnické osoby) nie sú oprávnení vypúšťať dažďové vody do splaškovej kanalizácie. Pokiaľ producent vypúšťa dažďové vody do verejnej kanalizácie, je povinný uhrádzať platby, ktoré súvisia s odvádzaním a čistením dažďových vôd. Túto povinnosť producent nemá, pokiaľ dažďové vody odvádza do dažďovej kanalizácie, vsakom do podzemia, alebo na povrch, bez možnosti ich vtečenia do verejnej kanalizácie.

Dňa 5. 12. 2023 prijalo Valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. na svojom zasadnutí uznesenie, v zmysle ktorého VSR, a. s. odpúšťa vyúčtované faktúry za neoprávnené vypúšťanie dažďových a povrchových vôd do verejnej kanalizácie do termínu 31. 12. 2023.

Zároveň umožní v období do 30. 6. 2024 producentom odstrániť protiprávny stav vypúšťaných dažďových vôd do verejnej kanalizácie bez uhrádzania poplatkov. Vodárenská spoločnosť si v tomto prípade nebude uplatňovať spätné vyúčtovanie nákladov. Odpustenie sa však už nebude vzťahovať na porušenie tejto povinnosti zistené po dátume 30. 6. 2024. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. bude od 1. 7. 2024 vykonávať kontrolnú činnosť. V prípade zistenia porušenia tejto zákonnej povinnosti bude Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. účtovať náklady za 3 roky spätne pri fyzických osobách a 4 roky spätne pri právnických osobách.

Toto odpustenie sa taktiež nevzťahuje na neoprávnené vypúšťanie splaškových, odpadových vôd do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy (stočné).

2. Neoprávnené vypúšťanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie (verejná kanalizácia je vybudovaná, producenti sú napojení, ale nemajú uzatvorenú zmluvu na vypúšťanie odpadových vôd) , tzv. pripojenie na čierno.

Vyzývame všetky fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú bod č. 2, a teda sú napojení na verejnú kanalizáciu, ale nemajú uzatvorenú zmluvu na vypúšťanie odpadových vôd s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a. s., aby bezodkladne uzatvorili Zmluvu o vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie tzv. stočné, s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a. s., a teda v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. §25, ods. 3 odstránili tento protiprávny stav.

3. Vypúšťanie splaškových vôd do verejnej kanalizácie Vyzývame všetky fyzické a právnické osoby, producentov splaškových vôd, ktorí nemajú svoje objekty napojené na verejnú kanalizáciu, pričom táto je vybudovaná, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. §23 ods. 2., a napojili sa na existujúcu verejnú kanalizáciu. Táto povinnosť platí už od 1. 1. 2022. Vyžadovanie plnenia tejto povinnosti bude koordinované aj Okresným úradom Ružomberok, kde štát v prípade neplnenia tejto povinnosti ukladá pokuty, a to aj opakovane.

Ďakujeme všetkým občanom za zodpovedný prístup a splnenie si svojich zákonných povinností.

JUDr. Ľubomír Kubáň
primátor mesta


Súbory na stiahnutie

Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144