Dnes je utorok, 26. január 2021
Meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Zmeny pre zákonných zástupcov, platné od 14.09.2020 !!!

Do 1.10.2020 zákonný zástupca:

• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR ( povinné nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
• Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
• Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
• Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) nový druh písomného vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 1). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia dieťaťa, vyšetreného u lekára, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Pokiaľ je dieťa ponechané v domácom liečení len zákonným zástupcom, alebo z rodinných dôvodov nenavštevuje MŠ pri limite aj 5 pracovných dní podpisuje len Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
• Dbá, aby dieťa malo vždy aj 1 rezervné rúško v skrinke v mikroténovom vrecku
• Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu, alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené!
• MŠ postupuje v prípade pozitívneho prípadu COVID- 19 podľa manuálu MŠVVaŠ SR, pokynov zriaďovateľa a príslušného RÚVZ a plní základné odporúčania uvedené v dokumente ALERT, v jednotlivých troch úrovniach zelenej, oranžovej a červenej fázy. Ostatné opatrenia, zverejnené v dokumente MŠ ohľadom organizácie, podmienok výchovy a vzdelávania a zaistenia bezpečnosti detí na školský rok 2020/2021 ostávajú v platnosti.

riaditeľka MŠ


Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com