Dnes je streda, 5. august 2020
Meniny má Hortenzia, zajtra Jozefína

ZÁPIS DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

RIADITEĽKA MŠ RUŽOMBEROK – ČERNOVÁ OZNAMUJE, ŽE ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 sa uskutoční dňa 11.05.2020 v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Zápis bude prebiehať nasledovne:

Rodič, alebo zákonný zástupca dňa 11. mája 2020 vyplnenú, preskenovanú žiadosť zašle na mailovú adresu materskej školy, alebo osobne vyplnenú žiadosť vhodí v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. do špeciálnej schránky, ktorá bude umiestnená v areáli MŠ vľavo pri vchode do budovy. Z dôvodu epidémie koronavírusu žiadame dodržať potrebný odstup ( min. 2 metre), mať rúško na tvári a založené ochranné rukavice.

PODMIENKY ZÁPISU:

Podmienkou zápisu detí je doručenie, prípadne zaslanie žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ. Zákonný zástupca dieťaťa si žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ stiahne na web stránke Mesta Ružomberok www.ruzomberok.sk/ vľavo Formuláre a tlačivá, Oddelenie školstva a športu, alebo na web stránke MŠ/www.cernova.sk-materská škola/. Pre rodičov, ktorí si nemajú možnosť stiahnuť a vytlačiť žiadosť, budú tlačivá poskytnuté pri vstupnej bráne do MŠ deň pred uskutočnením zápisu.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ :

Do materskej školy sa môže zapísať dieťa:

a.) vo veku od troch do šiestich rokov

b.) ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

c.) výnimočne vo veku od dvoch rokov

AK JE POČET PRIHLÁSENÝCH DETÍ DO MŠ VYŠŠÍ, AKO JE MOŽNÉ PRIJAŤ, V ZMYSLE § 28 ods.10 AŽ 15 ZÁKONA Č. 245/2008, RIADITEĽ MŠ ROZHODNE O PRIJATÍ DETÍ PODĽA PORADIA V RÁMCI KRITÉRIÍ PRIJÍMANIA DETÍ MŠ RUŽOMBEROK-ČERNOVÁ:

•deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek 5 rokov

•deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

•deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 5 rokov

•deti, ktoré dovŕšili k 31. augustu vek 4 roky

•deti, ktoré dovŕšili k 31. decembru vek 3 roky

•deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ

•deti od 2 rokov veku len vo výnimočných prípadoch, ak dieťa má zvládnuté základné hygienické návyky, má osvojené samoobslužné činnosti a umožnia kapacitné možnosti MŠ

•v osobitných prípadoch možno použiť i prijatie dieťaťa do MŠ bez predchádzajúcich kritérií

Forma a priebeh zápisu:

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musí byť podpísaná obidvoma rodičmi, alebo zákonnými zástupcami. V prípade, že nie je prítomný jeden zo zákonných zástupcov, bude prijatá aj žiadosť s podpisom jedného z nich. Chýbajúci podpis druhého zákonného zástupcu bude dodatočne doplnený. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, zákonní zástupcovia dodatočne doložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Vyplnenú, podpísanú žiadosť vložia do schránky materskej školy, alebo preskenovanú zašlú na mailovú adresu MŠ.

Prijatie dieťaťa do materskej školy:

Dieťa sa bude prijímať do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky MŠ podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov po schválení počtu príjmaných detí zriaďovateľom školy. Rozhodnutie o prijatí do MŠ vydáva riaditeľka MŠ do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

Bližšie informácie k zápisu budú poskytnuté na telef. č. +421 905 440 673 a na mailovej adrese mscernova@azet.sk

Erika Krajčiová, riaditeľka MŠ


Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Planované podujatia v roku 2020

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com