Dnes je utorok, 25. jún 2024
Meniny má Tadeáš, zajtra Adriána

V Černovej sa konal 7. verejný hovor k téme IBV Hríby

Vo štvrtok 21. 11. 2019 v KD v Černovej sa konal v poradí už siedmy verejný hovor účastníkov konania JPU Černová- Hríby a obyvateľov Černovej.

Verejný hovor zvolali OV MsČ Ružomberok Černová a Pozemkové združenie účastníkov konania JPU Černová-Hríby. Program bol uvedený v pozvánke (dole priloha č. 2).

Zúčastneným bol formou vizuálnej prezentácie (dole v prílohe č.1) prezentovaný viac ako 5 – ročný proces legislatívnej prípravy územia „černovských Hríbov“ pre IBV – výstavbu rodinných domov.

Dôležitým druhým bodom verejného hovoru bola informácia o ďalšom postupe výkupu pozemkov mestom Ružomberok pre potreby budúcich verejných komunikácii v obvode JPU Černová – Hríby od aktuálnych vlastníkov.

Keďže vedenie mesta od septembra 2018 neplnilo svoje schválené uznesenie 207/2018 o povinnosti vykupovať pozemky pod komunikácie od vlastníkov, ktorí sa v ankete v r. 2018 vyjadrili súhlasne v zmysle jeho prvého schváleného znaleckého posudku (21€/m2), vznikali viaceré nedorozumenia, otázky a podozrenia ako bude IBV Hríby ďalej postupovať, keď mesto nevlastní a nevykupuje pozemky pod budúce cesty v obvode JPU Černová – Hríby, aj napriek tomu, že je to pre neho záväzné.

Vedenie mesta dnes disponuje piatimi znaleckými posudkami a jedným autorizovaným odhadom realitnej kancelárie, kde väčšia časť odborných odhadov potvrdzuje všeobecnú hodnotu pozemkov v obvode JPU Hríby na sumu 21 €/m2 (sumarizáciu všetkých znaleckých posudkov nájdete v záverečnej časti priloženej prezentácie).

Aj napriek tom, že vedenie mesta na poslednom MsZ 6. 11. 2019 predložilo ďalší znalecký posudok od USI Stavebnej fakulty v Žiline, kde znalec stanovuje cenu 15,90 €/m2 a túto hodnotu považuje za akceptovateľnú.

Na základe tejto ceny (15,90€/m2) prejavilo vedenie mesta opäť po roku záujem o výkup pozemkov od vlastníkov pozemkov, ktorí sa ankete v r. 2018 vyjadrili súhlasne k predaju ich pozemkov pod komunikácie. Z uvedenej skutočnosti predpokladám, že v dostupnom čase bude mesto vlastníkov opäť písomne oslovovať o predaj tak, ako tomu bolo v roku 2018 avšak už za nižšiu cenu, t.j. 15,90 € a nie za 21 €/m2.

Uvedené vykúpené pozemky následne mesto musí zo zákona použiť na verejné zariadenia, t.j. cesty. Na tieto účely v zmysle platného Územného plánu zóny potrebuje mesto vlastniť cca 2,3 ha pozemkov.

Okrem možnosti predávať svoje pozemky mestu Ružomberok môžu vlastníci pozemkov v obvode JPU Černová – Hríby, ktorí vlastnia výmery pozemkov do 400 m2, ponúknuť tieto pozemky mestu Ružomberok prostredníctvom zákona o PU 331/1992 – finančného vyrovnania v peniazoch a nariadenia OU ŽP odbor pozemkový a lesný. Títo vlastníci (do 400 m2), ktorí požiadajú zhotoviteľa JPU a OU ŽP o takéto finančne vyrovnanie (predaj pozemkov mestu) dostanú za svoje pozemky hodnotu 21 €/m2, ale až v závere procesu JPU Hríby, t.j. koncom roku 2021.

Táto cena 21€/m2 je stanovená znalcom, ktorého si objednal zmluvný zhotoviteľ JPU (autorizovaný geodet) v koordinácii s OU ŽP odbor pozemkový a lesný v súlade s vôľou všetkých účastníkov konania a je pre mesto aj riadiaci úrad záväzná. Tieto pozemky sa taktiež použijú výlučne na verejné zariadenia t.j. cesty.

V mesiaci január – marec 2021 dôjde k osobitným rokovaniam všetkých účastníkov konania so zhotoviteľom a pracovníkmi OU ŽP odbor pozemkový a lesný za účelom zistenia ich vôle, ako chcú so svojimi pozemkami naložiť. (A. stavebná parcela, alebo B. finančne vyrovnanie – predaj)

Podľa schváleného harmonogramu projektu JPU Černová – Hríby ukončenie celého procesu je plánované do konca roka 2021.

Po jeho ukončení vznikne v lokalite Hríby nový právny stav a bude možné začať vydávať stavebné povolenia pre RD a verejnú infraštruktúru v zmysle Územného plánu zóny Hríby.

23. 11. 2019 Patrik Habo


Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144