Dnes je sobota, 24. február 2024
Meniny má Matej, zajtra Frederik/Frederika

Úspešné ukončenie JPÚ Hríby sa blíži

Dňa 9.2.2022 Mesto Ružomberok svojim uznesením schválilo vyrovnanie v peniazoch za neznámych vlastníkov v obvode projektu pozemkových úprav Ružomberok – Hríby (príloha č.1) v celkovej výmere cca 2,3 ha medzi Mestom Ružomberok a Slovenským pozemkovým fondom (SPF) ako správcom, a to pre účely budúcich komunikácií na IBV Hríby a aj navýšilo svoje kapitálové výdavky v rozpočte pre tento účel.

Dňa 18.2.2022 bol na SPF doplnený náš návrh o predmetné uznesenie (príloha č.2).

Toto uznesenie bolo podmienkou pre SPF k podaniu žiadosti o vyrovnanie v peniazoch za neznámych vlastníkov, ktoré zaslalo na Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor (príloha č.3).

Ďalší predpokladaný postup:

 • Bola podaná žiadosť SPF Bratislava o vyrovnanie v peniazoch. OÚ Ružomberok odbor pozemkový a lesný ju spracuje (príloha č.3).
 • Na základe žiadosti OÚ Ružomberok odbor pozemkový a lesný vyhotoví „Písomný súhlas vlastníka – správcu“ a následne ju doručí SPF na podpis.
 • Podpísané súhlasy SPF vráti na OÚ Ružomberok odbor pozemkový a lesný (OÚ-RK-PLO) a na základe žiadosti od OÚ-RK-PLO katastrálny odbor vyznačí na predmetných vlastníckych podieloch poznámku zákazu nakladania s pozemkom/po­dielom.
 • Po tomto procese sa zostavia Zásady na umiestnenie nových pozemkov, ktoré budú prejednané s predstavenstvom Združenia účastníkov pozemkových úprav, zhotoviteľom JPÚ Hríby a koordinátorom OÚ Ružomberok odbor pozemkový a lesný. Ich návrh zašleme každému známemu vlastníkovi doporučene do vlastných rúk.
 • Zásady na umiestnenie nových pozemkov sú podľa § 11 ods. 23 zákona platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené alebo nariadené pozemkové úpravy.
 • Keď budú zásady vyhlásené za platné, zhotoviteľ zostaví návrh rozdeľovacieho plánu vrátane verejnej infraštruktúry a ten sa prejdená s každým známym účastníkom JPÚ Hríby.
 • Po prerokovaní rozdeľovacieho plánu bude každému známemu účastníkovi pozemkových úprav (PÚ) zaslaný výpis z registra nového stavu (RNS).
 • Po schválení RNS bude nasledovať prechod na nové hospodárenie, súčasťou ktorého budú všetky pozemky vytýčené a odovzdané účastníkom PÚ.
 • Po aktualizácii RPS a RNS sa projekt zapíše do katastra nehnuteľností.
 • Verejné zariadenia (všetky cesty v IBV Hríby) prejdú po zápise projektu PÚ do vlastníctva Mesta Ružomberok.
 • Predpokladaný termín ukončenia JPÚ – rok 2023.


Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144