Dnes je utorok, 21. január 2020
Meniny má Vincent, zajtra Zora

Situácia ohľadom vykúpu pozemkov pod komunikácie budúcej IBV Hríby je nejasná

Milí spoluobčania, vlastníci a dotknutí pozemkov v lokalite Hríby.

Už takmer štyri roky bolo snahou poslancov a mesta Ružomberok pripraviť strategickú investíciu koncepčného územia pre výstavbu rodinných domov a pre podporu IBV v lokalitách: Biely Potok – Luhy, Nad Dielcom a Černová – Hríby. Pre tento účel poslanci už v roku 2016 schválili obstaranie nových územných plánov – zóny s cieľom vytvoriť chýbajúce lokality pre rozvoj bývania (IBV) v Ružomberku. Tomuto náročnému zákonnému procesu sa v Černovej dlhodobo venuje Občiansky výbor MsČ, vzniknuté Združenie vlastníkov pre pozemkové úpravy, poslanec MZ za MsČ Ružomberok – Černová a najmä vlastníci pozemkov, aby územie „Hríby“, ktoré vlastnia „de facto“ Černovčania bolo zhodnotené a pripravené pre výstavbu rodinných domov v zmysle nového územného plánu zóny. http://www.cernova.sk/…omplexny-up/

Proces územného plánu zóny a pozemkových úprav pre IBV Hríby bol schválený verejným prerokovaním, MZ, valnou hromadou všetkých dotknutých vlastníkov, pričom za posledné tri roky bol osemkrát zvolaný verejný hovor za účasti vedenia mesta, hlavného architekta a zástupcov štátnej správy ŽP odbor Pozemkový a lesný a päťkrát zasadalo predstavenstvo združenia pozemkových úprav Černová – Hríby. Máme uzatvorenú platnú zmluvu medzi mestom Ružomberok, Pozemkovým združením pre pozemkové úpravy – Hríby a autorizovaným geodetom – zhotoviteľom projektu PU.

Dnes sme vo fáze prípravy a tvorby funkčných zásad pre umiestňovanie stavebných pozemkov a verejnej infraštruktúry v zmysle platného územného plánu zóny v procese pozemkových úprav. Keďže mesto Ružomberok nemá dostatok pozemkov pod budúce komunikácie, poslanci v septembri 2018 schválili výkup pozemkov od vlastníkov v obvode lokality Hríby. Tu však nastáva problém, ktorý vážne narušuje dôveru medzi mestom a takmer 500 vlastníkmi pozemkov a hrozí nepredvídané spomalenie procesu dokončenia projektu IBV Černová – Hríby.

Vzhľadom k skutočnosti, že už štyri mesiace sa nevieme dozvedieť pravdu, prečo mesto neplní septembrové uznesenie č. 207/2018 (príloha č. 1) o vykúpe pozemkov pre IBV Hríby v prospech mesta v zmysle platného znaleckého posudku č. 21/2017, snažím sa od začiatku roka 2019 zistiť príčinu tohto stavu. Kontaktoval som vedúcu právneho oddelenia, prednostu MU, pracovníkov UHA a písomnou formou aj primátora mesta, aby som dostal vysvetlenie na otázky obyvateľov Černovej a vlastníkov pozemkov, prečo sa uznesenie o vykúpe neplní. No žiaľ, neúspešne. Žiadnu odpoveď som nedostal a naše dohodnuté stretnutie s témou IBV Hríby pán primátor zrušil.

Len pripomeniem, že sme (OV, mesto a združenie PU) viac ako rok presviedčali na verejných hovoroch vlastníkov pozemkov, aby predali svoje pozemky mestu (nie priekupníkom), ktoré ich použije výlučne na cesty a chodníky v budúcej IBV Hríby. Dnes po ukončení ankety záujmu a verejných prísľuboch primátora a vedenia mesta sa vlastníci, poväčšine domáci Černovčania, oprávnene dopytujú prečo, nedochádza k vykúpu a k uzatváraniu kúpnopredajných zmlúv medzi nimi a mestom Ružomberok, ktoré  malo mesto začať vykupovať už minulý rok. V rozpočte mesta bolo v roku 2018 na tento účel alokovaných 100 000 € a v roku 2019 je to suma  200 000 €,  ktorá je určené na výkup pozemkov v Černovej – Hríby v rozsahu cca 14 500 m2 za poslancami odsúhlasenú cenu 21 € za m2.

Všetko dôležité pre výkup pozemkov v prospech mesta bolo vopred prerokované na finančnej a stavebnej komisii a ako poslanec za Černovú som na zasadnutí MZ dňa 27. 9. 2018 celý proces poslancom vysvetlil a poprosil ich o podporu. Poslanci jednomyseľne schválili  tento vykúp pre rozvoj IBV v Ružomberku – Černovej (v prílohe zápisnica bod  10.07.). Cena bola určená a vlastníkom ponúkaná v zmysle platného znaleckého posudku, ktoré si objednalo mesto Ružomberok na tento účel v roku 2017 . http://www.cernova.sk/…%20Hriby.pdf.

Keďže som neustále dopytovaný obyvateľmi Černovej, prečo mesto nekoná vo vykúpe pozemkov a ne­podarilo sa mi inak získať relevantné odôvodnenie na tieto otázky, využil som rokovanie MZ (30.1.0219), aby som tieto odpovede priamo na rokovaní MZ dostal. Preto som 30. 1. 2019 na prvom zasadnutí MZ spolu s kolegami predložil návrh doplnenia osobitného bodu rokovania s názvom: „IBV Černová – Hríby – výkup pozemkov“ s cieľom získať informácie o dôvode neuskutočňovania schváleného vykúpu pozemkov v prospech mesta pre potreby prípravy územia pre IBV a pozemkových úprav v lokalite Hríby. Moja požiadavka o informáciu však nebola prerokovaná a bod „IBV Černová – Hríby – výkup pozemkov“, ktorý som žiadal zaradiť do bodu RÔZNE rokovania MZ bol poslancami zamietnutý.

Táto situácia ma o to viac mrzí, že proti  zaradeniu uvedeného bodu a vysvetleniu tejto situácie hlasoval aj  2. viceprimátor a predseda poslaneckého klubu KDH Ján Bednárik. Cez prestávku som pri osobnom stretnutí s ním dostal kuloárnu odpoveď, že rokovanie o bode vykúpu pozemkov zamietol preto, že schválená výkupná cena za m 21 €/m2  je údajne pre mesto nevýhodná, a preto si mesto „ide alebo už objednalo“ iný znalecký posudok. To by v praxi znamenalo, že nové vedenie mesta chce občanom ponúkať nižšiu sumu ako je dohodnutých 21 €/m2, čo považujem za hrubé porušenie dôvery a záväzkov mesta voči vlastníkom pôdy. Veľmi mi je ľúto, že ani po včerajšom zasadnutí MZ nemám oficiálnu odpoveď pre zavádzaných vlastníkov pozemkov na Hríboch, o to viac že tento neprofesionálny „salámový“ prístup vedenia mesta a niektorých poslancov môže narušiť  štvorročný proces náročnej prípravy územia budúcej IBV Hríby v Černovej, ktorá je schválená ako strategická investícia mesta pre podporu bývania v Ružomberku. Pevne verím, že sa tento stav zmení a vedenie mesta začne plniť schválené uznesenie, ktoré prijali všetci poslanci v septembri 2018.

V blízkej dobe bude zvolaná Rada predstavenstva Združenia pozemkových uprav Černova – Hríby, kde túto situáciu prerokujeme a závery zverejníme. O ďalšom postupe Vás budem včas a pravidelne informovať.

S úctou

Patrik Habo, poslanec MZ v Ružomberku


Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Patrika Haba


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Prevádzka ihriska

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 911 393 861 alebo e-mailom: btsvtp@gmail.com