Dnes je sobota, 25. marec 2023
Meniny má Marián, zajtra Emanuel

Informácie o výkupe pozemkov po zasadnutí MsZ 27. 2. 2019, priložené všetky tri znalecke posudky

Milí spoluobčania, budúci stavebníci, vlastníci pozemkov lokality Černová – Hríby

Na základe Vašich otázok, telefonátov a emailov ohľadom ďalšieho postupu, cieľov a najmä budúcnosti pripravovaného územia Hríby v Černovej pre rozvoj IBV, Vám predkladám nasledovné aktuálne informácie. Po viacerých schválených zákonných a občianskych procesoch mesta Ružomberok, OÚ ŽP odbor pozemkový a lesný, Združenia účastníkov pozemkových úprav, odbornej a laickej verejnosti v období od 2015 – 2108 malo mesto Ružomberok začať neodkladne plniť záväzné uznesenie č. 207/2019 zo dňa 27. 9. 2018 a pristúpiť k výkupu pozemkov pod budúce komunikácie v zmysle platného znaleckého posudku, ktoré si na tento účel objednalo mesto už v roku 2017. (Príloha č. 1)

Výmera určená v uznesení č. 207/2018 pre vykúp pozemkov (cca 1,45ha) zahŕňa v zmysle územného plánu zóny len rozsah potrebný pod budúce komunikácie (verejné zariadenia). Na ďalšie verejnoprospešné stavby (spoločné zariadenia) podľa územného plánu ako sú chodníky, park, detské ihriská, denný stacionár, či objekty drobnej občianskej vybavenosti v zmysle zásad PÚ sa budú podieľať všetci vlastníci a dotknutí účastníci v obvode pozemkových úprav Černová – Hríby rovnako v rozsahu cca 10–12 %.

Od právoplatnosti uvedeného uznesenia (septembra 2018) nedošlo k uzavretiu žiadnej kúpnopredajnej zmluvy, aj napriek alokácii finančných prostriedkov v rozpočte mesta a verejným sľubom vedenia mesta na verejných hovoroch, taktiež realizovanej ankety záujmu o odpredaj a individuálnym písomným výzvam mesta všetkým vlastníkom, kde bola uvedená ich konkrétna parcela, výmera a cena v zmysle znaleckého posudku (21 €/ m2).

Po neúspešnej snahe získať informácie o nečinnosti mesta plniť uvedené uznesenie bol na rokovanie MsZ dňa 27.2.2019 pre­dložený materiál http://www.ruzomberok.sk/…9/27-02-2019, s návrhom vedenia mesta na zrušenie uznesenia o vykúpe pozemkov a tiež so zásadným rozporovanim platného územného plánu zóny z roku 2016. http://www.cernova.sk/…komplexny-up Dôvodom zrušenia má byť mestom obstaraný nový znalecký posudok od Ing. Hamackovej zo dňa 12. 12. 2018, (Príloha č. 2), ktorý stanovuje výrazne nižšiu cenu pozemkov v sume (14 €/m2) ako určil prvý znalecký posudok od Ing. Pavlíka z roku 2017 (21 €/m2).

Po preštudovaní uvedených materiálov s predstavenstvom pozemkového združenia a s členmi OV MsČ Černová sme vedeniu mesta zaslali uvedený otvorený list http://www.cernova.sk/aktualne/?…, kde žiadame primátora, aby uznesenie k zrušeniu výkupu pozemkov nepredkladal, ale predložil dôkazy o nerelevantnosti pôvodného znaleckého posudku od Ing. Pavlíka z roku 2017 a taktiež predložil odborné stanovisko k potrebe upravovať, či meniť platný územný plán zóny lokality Černová – Hríby.

Počas rokovania MsZ dňa 27. 2. 2019 bol materiál (bod č.16 -zrušenie uznesenia 207/2018) predložený poslancom k prerokovaniu. Pred samotným hlasovaním ako prvý v rozprave vystúpil pán primátor, ktorý poslancom a zúčastneným členom OV MsČ a pozemkového združenia oznámil, že vedenie mesta už nežiada meniť územný plán zóny pre budúcu IBV Hríby, len chce na základe nového znaleckého posudku od Ing. Hamackovej znížiť dohodnutú výkupnú cenu pozemkov.

Počas rokovania k uvedenému bodu vystúpili viacerí poslanci na podporu pôvodného uznesenia č. 207/2018 a jeden poslanec bol proti s vysvetlením, že cena pozemkov je vysoká a väčšina poslancov vraj tento výkup v septembri 2018 schválilo len pre to, že „bolo pred voľbami“…

Na rokovaní k predmetnému bodu boli predložené nasledovné dôkazy na podporu pôvodného znaleckého posudku od Ing. Pavlíka č. 21/2017:

  • Stanovisko znalca a výpis zo znaleckého posudku č.21/2017, kde znalec zapásaný v odbore znalectva na MS ev. č. 912 679 Ing. Peter Pavlík prezentuje správnosť a zákonnosť uvedeného posudku, ktorý spracoval pre lokalitu Hríby na objednávku mesta v roku 2017.
  • Odborný odhad ceny pozemku spracovaný realitnou kanceláriou ALPIA s.r.o Ružomberok, zastúpenou konateľom Ing. Petrom Hámorom, kde je stanovená všeobecná dopytová hodnota pozemkov v lokalite Ružomberok – Černová – Hríby v hodnote 20 € /m2.
  • Znalecký posudok č. 19/2019 zo dňa 22. 2. 2019 od znalca Ing. Žakarovskej, ktorá spracovala aktuálny znalecký posudok na objednávku OV MsČ Ružomberok Černová. Stanovená cena uvedeným znaleckým posudkom bola určená v hodnote 21 €/m2 dvojitou metódou posudzovania (polohovou a porovnávacou – trhovou) (Príloha č. 3)
  • V rozprave poslanec Patrik Habo okrem iného predložil požiadavku na vedenie mesta, aby pre rozhodnutie k akceptácii predložených znaleckých posudkov, požiadalo zriaďovateľa znalcov ministerstvo spravodlivosti, aby odborne posúdila predložené znalecké posudky a rozhodla, ktorý z predložených znaleckých posudkov je reálne zákonný a správny.
  • V znaleckom posudku od Ing. Hamackovej je veľký predpoklad, že je nesprávnym koeficientom posúdená lokalita Černová – Hríby z pohľadu existencie jestvujúcich verejných inžinierskych sietí (voda, plyn, kanalizácie a NN), ktoré znalkyňa v posudku opomenula.

Vedenie mesta nakoniec na návrh primátora navrhlo poslancom uvedený materiál z rokovania stiahnuť a o uznesení zrušiť platné uznesenie 207/2018 nehlasovať.

Po uvedenej situácii sme po dohode OV MsČ a členmi výboru pozemkového združenia pre pozemkové úpravy Hríby pripravili a zaslali vedeniu mesta žiadosť na verejné prerokovanie danej situácie za účasti vedenie mesta, predsedov príslušných komisii, OV MsČ a zástupcami pozemkového združenia.

Rokovanie zastupiteľstva zo dňa 27. 2. 2019 o bode č. 16: Zrušenie uznesenia 207/2018 si môžete plnom rozsahu pozrieť v archíve MTR na odkaze: https://www.mtr.sk/videoarchiv/


Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144