Dnes je streda, 22. máj 2024
Meniny má Júlia, Juliana, zajtra Želmíra

Aktuálne informácie pre vlastníkov a kupujúcich

Aktuálne informácia pre vlastníkov a kupujúcich pozemky v lokalite Černová IBV Hríby

 1. Proces JPU (komasácie) IBV Hríby napreduje v zmysle plánovaného harmonogramu. Aj napriek pretrvávajúcim prieťahom a nečinnosti vedenia mesta Ružomberok, pri schválenom uznesení o povinnosti odkúpiť anketou vybraté pozemky pod budúce komunikácie, postupuje náš projekt v zákonných lehotách v zmysle schváleného harmonogramu. Aj napriek vypracovaným trom nezávislým znaleckým posudkom, ktoré potvrdili hodnotu pozemkov v sume 21€/m2 . Aktuálne tento proces napreduje najmä pre fungujúcu spoluprácu OÚ odbor pozemkový a lesný, zmluvnému zhotoviteľovi (autorizovaný geodet), predstavenstvu pozemkovému združenia a najmä pre jeho podporu a dôveru veľkej väčšiny dotknutých účastníkov JPU (vlastníkov) v lokalite IBV Hríby.
 2. Lokalitu Černova – Hriby schválilo v roku 2015 jednomyseľne MsZ , ako jednu z troch strategických lokalít pre koncepčnú výstavbu RD v Ružomberku. (IBV Hriby)
 3. Podporu projektu „komasácie“ budúcej IBV Hríby vyjadrilo takmer 90% vlastníkov pôdy mesta najmä tým, že včas uhradili náklady zhotoviteľovi za realizáciu projektu JPU Hríby. Uvedené zdroje boli poukázané na účet Združenia účastníkov pozemkových úprav Ružomberok – Černová Hríby, ktoré ich obratom použilo na zmluvnú úhradu zhotoviteľovi ako čiastkovú platbu.
 4. Podľa zákona o pozemkových úpravách v procese projektu JPU (len v obvode Hríby platí obmedzenie, že bez súhlasu OU-PLO nie je možné na pozemkoch v obvode JPÚ meniť spôsob využitia pozemku, zriaďovať, meniť alebo rušiť vodohospodárske zariadenia, stavby a na dotknutých pozemkoch vysádzať alebo likvidovať trvalé porasty. Predpoklad ukončenia projektu v zmysle zmluvy je rok 2022.
 5. Počas realizácie projektu sa môžu pozemky v obvode naďalej predávať, dediť, a majetkov usporadúvať. Všetci „nezistení vlastníci“ sa môžu v procese meniť na známych vlastníkov, procesom dodatočného dedičského konania alebo doplnením chýbajúcich, príp. chybných osobných údajov do katastra nehnuteľností.
 6. V mesiaci júl predstavenstvo združenia IBV Hríby v zmysle platného územného plánu zóny s dôrazom na odsúhlasené požiadavky jednotlivých vlastníkov predložilo prostredníctvom OU, pozemkového a lesného odboru na pripomienkovanie dotknutým organizáciám návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFÚ). Predpokladaný termín schválenia týchto zásad je október 2019.
 7. Po schválení VZFÚ budú písomne pozývaní všetci známi vlastníci ku zhotoviteľovi za účasti pracovníka OU odbor pozemkový a lesný na ich individuálne prerokovania návrhov a požiadaviek pre umiestnenia nového pozemku/pozemkov, prípadne bude účastníkom JPÚ vlastniacim výmeru do 400 m2 ponúknutá možnosť vyrovnania v peniazoch za cenu podľa znaleckého posudku – t.j. 21€/m2.
 8. Podľa výsledkov návrhov a požiadaviek prerokovaných s vlastníkmi, pravidiel uvedených v zákone o pozemkových úpravách a podľa schválených VZFÚ, okresný úrad dohodne so združením účastníkov zásady umiestnenia nových pozemkov.
 9. Predstavenstvo pozemkového združenia, zašle v mesiaci september opätovne výzvy všetkým vlastníkom , ktorí do dnes nezaplatili poplatok za projekt JPU.
 10. OV MsČ a poslanec MsZ za obvod Černová zaslali písomnú požiadavku na vedenie mesta o zabezpečenie PD na realizáciu (VSR, a.s) inžinierskych sietí pre budúcu IBV v zmysle UP- zóny.
 11. V prípade , že mesto naďalej nebude plniť sľuby a najmä svoje vlastne platné uznesenie a rozpočet o potrebe výkupu pozemkov pod komunikácie, bude žiaduce, aby sa všetci účastníci JPÚ formou spoluvlastníctva podieľali na verejných zariadeniach – komunikáciách. To znamená že sa budú musieť výrazne skladať na pozemky pod budúce verejné komunikácie. Ak s tým nebudú vlastníci súhlasiť, môže po ich odsúhlasení OU ŽP odbor pozemkový a lesný, tento už 4 ročný projekt JPU Hriby zrušiť.

V Ružomberku – Černovej 26. 8. 2019
Patrik Habo


Poslanec informuje

Informácie a postrehy poslanca mestskej časti Martina Papča


Úradná tabuľa

Dôležité dokumenty a uznesenia z rokovaní MZ Ružomberok


Projekty v Černovej

Prehľad zrealizovaných a pripravovaných projektov

Dom Andreja Hlinku

Dom Andreja Hlinku je sprístupnený vždy v pracovných dňoch. V prípade vášho záujmu vám poskytneme bližšie informácie na telefónnom čísle: +421 908 499 144